اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریات باید درصدد انتشار مقالات علمی – پژوهشی، مسئله‌محور و نوآورانه باشند. نویسنده و افراد فعال در نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، مدیرداخلی ویراستار و ناشر) باید قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند. منشور اخلاقی در COPE، راهنمای نویسندگان و عوامل فعال در نشریه است: 1) تصمیم‌گیری‌های نشر و چاپ: قوانین کپی رایت می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد. 2) تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات:‌ تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود. 3) محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار باید کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود. 4) رعایت منافع اشخاص: امکان استفاده از نتایج سایر تحقیقات باید با ارجاع دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود. مسؤلیت اخلاقی داوران: 1-کمک به تصمیم گیری هیأت تحریریه مجله در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات؛ 2- سرعت عمل در ارزیابی مقالات ارجاع شده به آن‌ها؛ 3- محرمانه بودن اطلاعات مقالات ارجاع شده از سوی نشریه؛ 4- داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف؛ 5- توجه به منابع استفاده شده در مقاله؛ 6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی. مسؤولیت اخلاقی نویسندگان: 1- ارائه مقالات به صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه؛ 2- ارائه داده های خام مورد استفاده در مقاله در صورت نیاز؛ 3- اصالت مقاله ارائه شده؛ 4- عدم انتشارهمزمان یک مقاله و یا مقاله پذیرش و چاپ شده؛ 5- ذکر ارجاع‌دهی مناسب در متن مقاله و کتابنامه؛ 6- ذکر پشتیبان‌های مالی؛ 7- اعلام وجود خطاهای اساسی در مقاله توسط نویسندگان در صورت مشاهده در هر مرحله از فرایند بررسی آن.