اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد سلطانیه

معاون فرهنگی و دانشجویی و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ms.2522yahoo.com

حمیدرضامهاجر(گفتمان فقه واصول)

فقه جزایی گروه فقه واصول

hamidrezamohajeryahoo.com
09155575611

محمد تقی رجایی( حکمت رضوی)

فلسفه و کلام گروه فلسفه و کلام

rajaei_shahrudiyahoo.com
09368939457

محمدرضاانجم شعاع(زلال وحی)

علوم قران و حدیث گروه علوم قرانی

manjomshoaayahoo.com
09133955725

محمدامین قدمیاری(گفتمان اقتصادی)

گروه اقتصاد

amin.ghadamyari313gmail.com
09910228804

امید عادل(گفتمان حقوقی)

حقوق خصوصی گروه حقوق

omidadel1638gmail.com
09392941638